PROJEKTY ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU VYHLÁSENÉ MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA SR             

     Ako vedúca vychovávateľka školského internátu som veľmi rada nielen za seba a svoje kolegyne, ale najmä za našich žiakov, že sme sa presadili v konkurencii a získali sme finančné prostriedky z projektov vyhlásených Ministerstvom školstva SR pre školské internáty, ktoré boli publikované a realizované pod názvom „ Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2007 “ a „ Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2008 “. Ako jeden z mála školských internátov sme uspeli v obidvoch projektoch a využili sme financie na nákup informačných a komunikačných technológií a  materiálneho vybavenia do izieb žiakov. Získali sme tak možnosť zlepšiť materiálne podmienky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a pre rozvoj individuálnych záujmov a potrieb žiakov.

Už realizácia prvého projektu „ Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2007 “, kedy sme žiakom zabezpečili v školskom internáte prístup k PC so zapojením na internet, ma utvrdila v tom,  že i materiálne prostredie, ktorým sú žiaci obklopení zohráva významnú úlohu pri formovaní a rozvíjaní ich osobnosti. Preto i pred podaním žiadosti o pridelenie finančných prostriedkov z druhého projektu som reagovala na podnety žiakov na zlepšenie prostredia v internáte a na základe ich požiadaviek a návrhov som koncipovala obsah žiadosti na MŠ SR.

Vďaka už spomínaným projektom MŠ SR sme v decembri 2007  žiakom zadovážili 3 PC zostavy s prístupom na internet  a v septembri 2008 ďalšiu PC zostavu. Zabezpečili sme im tak každodenný prístup k informačno-komunikačným technológiám nezávisle na chode školskej učebne informatiky. Podporili sme rozvoj zručností a tvorivosť našich žiakov vyhlásením súťaže o najlepšiu prezentáciu školského internátu. Na jej základe vzniklo šesť prezentácií, žiaci sa naučili pracovať s PC v programe PowerPoint, čo u žiakov prvých ročníkov predstavovalo vlastne získanie úplne nových zručností, vedomostí a skúseností z oblasti práce s PC, naučili sa pracovať s fotoaparátom a najmä  u vytvárania prezentácií sa výborne bavili, čo je vidno i na výsledkoch ich práce.
Umožnili sme žiakom každodenný kontakt s rodičmi a priateľmi a naopak i rodičom sme sprostredkovali kontakt s ich deťmi a s vychovávateľkami a ponúkli sme rodičom novú formu komunikácie a získavania informácií  o  správaní  ich  detí prostredníctvom internetu.
Vytvorili sme i vlastnú webovú stránku a podľa reakcií rodičov žiakov, ktorí v školskom roku 2008/2009 nastúpili do 1. ročníka  a s ktorými sme komunikovali ešte pred rozhodnutím o prijatí ich dieťaťa do školského internátu i to, že si mohli na internete pozrieť priestory ŠI a oboznámiť sa s aktivitami a činnosťou v ŠI, výrazne ovplyvnilo ich rozhodnutie požiadať o ubytovanie na internáte.

Vďaka realizácii projektu MŠ SR „ Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2008 “ sme skvalitnili a zmodernizovali materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacej a krúžkovej činnosti v ŠI prostredníctvom moderných IKT - videokamery, DVD rekordéru, televízoru so satelitným príjmom  na sledovanie náučných programov - napr. Discovery, Animal Planet, National Geographic. Žiakom sme tým umožnili prístup k informáciám,  o ktoré majú záujem a rozšíruje sa ich vedomostný obzor. Z finančných prostriedkov sme ešte zakúpili premietacie plátno, keramickú tabuľu Flipchart, odborné publikácie - Ľudské telo s DVD a Praktická prvá pomoc, ktoré sú využívané i na skvalitnenie mimoškolskej činnosti žiakov.

V rámci revitalizácie sme žiakom zakúpili do každej izby  písací stolík a stoličky, čím sme im vytvorili kvalitnejšie podmienky na prípravu na vyučovanie a vytvorili sme estetickejšie prostredie, ktorým sú denne obklopení.

 
PROJEKTY ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU V OBLASTI PREVENCIE PROTISPOLOČENSKÝCH JAVOV

     Vzhľadom k tomu, že žiakov práca v rovesníckej  skupine veľmi zaujíma, aktívne sa zúčastňujú na stretnutiach a spolupracujú, uvažovali sme o akciách, ktoré by nám spoločne umožnili ešte intenzívnejšie pracovať v tejto oblasti. Tak vznikol nápad realizovať výjazdové stretnutia – vzdelávania, ktoré  boli spojené i s poznávacím a relaxačným pobytom. 

„Víťazstvo pre všetkých - 3. časť“ - projekt SZŠ Skalica

“Veľmi sa mi tu páčilo, spoznala som veľa nových ľudí...Naučila som sa, že nemôžem posudzovať ľudí podľa obalu, ale podľa toho, čo v nich je. Som rada, že sa také niečo organizuje, podľa mňa to má veľký význam na utužení kolektívu a na spoznávaní samého seba. Každý deň bol originálny a jedinečný.“ To je jedno z vyjadrení na intenzívny sociálno-psychologický výcvik, zameraný na prevenciu kriminality a sociálno-patologických javov, na ktorý v tomto školskom roku získala Stredná zdravotnícka škola Skalica  finančné prostriedky z Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Vďaka tomu 40 žiakov I. a II. ročníka SZŠ Skalica a členov rovesníckej skupiny Cieľ spolu s dvomi odbornými a dvomi pedagogickými zamestnancami strávili týždeň od 28.5. do 1.6.2012 v Zlatníckej doline na chate Amor. Tu   získavali nové informácie, sociálne zručnosti a skúsenosti od odborníkov z oblasti prevencie kriminality a sociálno-patologických javov. Žiaci mali počas týchto dní pevne stanovený program, v ktorom sa striedali bloky odborného zamestnania, práce v skupinách, prezentácie Okresného riaditeľstva PZ a kriminálnej polície, oddelenia kriminálnej polície Skalica z oblasti prevencie návykových látok a počítačovej kriminality a Oddelenia azylu PZ Gbely Adamov na tému obchodovania s ľuďmi, migrácie a azylu, s odpočinkom a aktívnym relaxom v podobe športovania, hrania spoločenských hier, súťaženia... Žiakom sa páčil i adrenalínový zážitok z prekážkovej ľanovej dráhy Tarzania, na ktorej si nielen preverili fyzickú kondíciu, ale aj prejavili charakterové vlastnosti. Za aktívny prístup pri odbornom zamestnaní, či za výhru v súťaži boli žiaci pozitívne motivovaní získaním vecných odmien.

Projekt bol súbežne s prevenciou smerovaný i na prezentáciu zdravého životného štýlu, získanie komunikačných a sociálnych zručností, hľadanie vhodných spôsobov riešenia konfliktných či problémových situácií. Získané skúsenosti, informácie a sociálne zručnosti žiaci postupne prenesú do vzájomných vzťahov s rovesníkmi, do rodín, do svojho prirodzeného prostredia. Tradíciou na našich výjazdoch je aktivita s názvom Odkazy, vďaka ktorej si v obálkach účastníci projektu nájdu lístočky od kamarátov s  ich vyjadreniami a postrehmi, ktoré sú dôvodom na zamyslenie sa nad sebou, na sebareflexiu.   Pri poslednom spoločnom sedení žiaci vyjadrovali svoje názory a popisovali, čo pre nich  výjazd znamenal. Ich pozitívne pocity sú pre nás veľkým zadosťučinením za námahu vynaloženú na uskutočnenie výjazdu.

Poďakovanie za finančnú podporu pri príprave a realizácii projektu patrí Rade vlády SR pre prevenciu kriminality a Občianskemu združeniu Zdravotník, za morálnu podporu riaditeľke školy PhDr. Emílii Potúčkovej, za odbornú prácu sociálnym pracovníkom Mgr. Igorovi Černinovi, Mgr. Martinovi Indrichovičovi, zamestnancom Okresného riaditeľstva PZ Skalica, oddelenia kriminálnej polície kpt. Bc. Ferdinandovi Machovi a por. Alešovi Biskupičovi, mjr. Bc. Jánovi Vlkovi z Oddelenia azylu PZ Gbely Adamov a v neposlednom rade mojim kolegyniam - vychovávateľkám školského internátu pri SZŠ Skalica.

 

     Rok sa s rokom stretol a nám sa opäť podarilo splniť túžbu mnohých účastníkov / žiakov / minuloročného  sociálno-psychologického výjazdu pod názvom „ Víťazstvo pre všetkých“ , ktorý sa konal v  Zlatníckej doline. Aj tento rok smerovala naša cesta do chaty Amor v Zlatníckej doline, ktorá sa na  týždeň stala pre nás domovom. Projektom Víťazstvo pre všetkých – 2.časť, ktorý sa uskutočnil v dňoch 23.5.-27.5.2011,  sme nadviazali na ďalšie pokračovanie v prevencii sociálno-patologických javov v spoločnosti. Cieľ bol tento raz  zameraný na komunikáciu a riešenie konfliktov. Sociálno-psychologický výcvik by sa nemohol uskutočniť  nebyť finančnej podpory z Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality a Občianskeho združenia Zdravotník pri SZŠ Skalica. Poďakovanie patrí  obetavým lektorom, ktorí svoju dovolenku venovali našim žiakom a počas celého týždňa im  odovzdávali svoje vedomosti vo vopred  pripravených  aktivitách.

    V čom je úspech našej práce?  Asi v tom, že žiaci  nášho internátu a   školy  venujú svoj voľný čas rôznym prospešným aktivitám, medzi ktoré patrí aj práca v prevencii sociálno-patologických javov v spoločnosti. Ako budúcim zdravotníckym pracovníkom nie sú im ľahostajné problémy v spoločnosti.  Preto aj s výberom žiakov pre túto akciu neboli žiadne problémy, sami prichádzali a prihlasovali sa na výjazd. Nechýbali medzi nimi žiaci z prvých ročníkov, budúci pokračovatelia v prevencii  a  žiaci, ktorí sa zapájajú do aktivít v internáte a v škole počas celého roku. Je to odmena za ich prístup a podporu v aktivitách. 

            Prácu našich žiakov, lektorov a vychovávateliek prišli podporiť  aj prednosta Obvodného úradu Trnava Ing. Jozef Klokner a koordinátor pre prevenciu kriminality Obvodného úradu Trnava Mgr. Libor Blažo. Na úvod žiakom povedali pár povzbudivých slov a ozrejmili im dôležitosť prevencie pre život mladých ľudí. Ich prítomnosť dodala našej práci na vážnosti a potrebe aj ďalej pracovať a motivovať žiakov v aktivitách  pre prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti.

            Ako v minulom roku aj teraz pracovali žiaci I. – III. ročníka v skupinách, ktoré koordinovali lektori z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Skalica Mgr. Igor Černin a Mgr. Martin Indrichovič. Skupinová práca motivovala mnohých žiakov k tomu, aby sa prejavili  a aktívnejšie zapájali do vzájomnej spolupráce v kolektíve. Mnohí tak získali viac sebadôvery, sebaúcty, sebahodnotenia. Nebáli sa postupne sebakriticky ohodnotiť. Pri prekonávaní hanblivosti napomáhali rôzne interakčné hry a kvízy. Dievčatá a chlapci v skupinách pracovali spoločne a vzájomne si pomáhali. Vzájomná spolupráca a povzbudzovanie viedli k úspechu jednotlivcov. Práca každého žiaka bola ohodnotená a ocenená darčekom. No najväčším úspechom bolo u niektorých žiakov prekonanie samého seba, a to v spoločenských, kultúrnych, športových aktivitách a kvízoch. O tom, ako sa žiakom podarilo prekonať určité prekážky v sebe samom, svedčia aj spätné väzby. Spomeniem aspoň niektoré:

Páčilo sa mi na výjazde to, že sme medzi sebou toľko komunikovali. Myslím, že to väčšine pomohlo. Na viacerých kamarátoch som si všimla, že aj tí na pohľad najtvrdší majú svoje citlivé miestočká a v určitých chvíľach sa dokážu „otvoriť“ pre každého člena výjazdu. Bolo mi tu skvele a tento týždeň, tak isto ako aj týždeň z minulého roka považujem za tie najkrajšie a najlepšie týždne v mojom živote. Skvelé pani vychovávateľky, ktoré sa po celý týždeň starali o nás ako o vlastné deti, a najlepší vedúci, čo nám dávali lekcie ako komunikovať. Bola aj sranda a veľa pekných chvíľ strávených so skvelými ľuďmi, ktorí sú ako rodina. Určite budem každému rozprávať o skvelom výjazde a posúvať ďalej všetko, čo som sa tu dozvedela.

  " Naučil som sa niečo o sebe, ale aj o druhých. Napríklad aj to, že sa nebudem báť obhajovať svoj názor."

   " Našla som si nové kamarátky a kamarátov. Jedno ma potešilo. S jedným dievčaťom sme si moc nerozumeli. Raz útočila ona na mňa a ja zasa na ňu. No počas tohto výjazdu pochopila, že nie som namyslená a drzá ako si myslela. Stalo sa tak, keď som bola na Tarzánii / lanová dráha / . Videla, že dokážem mať aj ja strach. A odvtedy sa naše vzťahy zmenili, a my sme sa skamarátili. Tento výjazd v mnohom zmenil môj aj iných názory na nás. Som rada, že som sa zúčastnila výjazdu.

   " Zo začiatku výjazdu sme sa k sebe chovali hanblivo a odmerane. Postupne, ako dni ubiehali, sa kolektív viac a viac zbližoval. Nezhovorčiví začali byť otvorenejší, hanblivosť odišla a nastala tu atmosféra, že sme ako jedna partia mladých ľudí, ktorí začali nad sebou rozmýšľať a trochu sa inak chovať a aj tráviť voľný čas. Nechýbala nám televízia, internet a iné vymoženosti dnešnej techniky, ale práve naopak. Ukázali ste nám ako riešiť niektoré situácie a konflikty, s ktorými si nevieme niekedy rady a treba veľa odvahy v našom veku, aby sme im dokázali predchádzať. Uvedomila som si, že v živote sa nikdy  nebojuje proti vojne, proti kriminalite, ale za mier, za pokoj na uliciach, za spravodlivosť."

  To boli len niektoré myšlienky a názory žiakov, je ich oveľa viac, ale  zaplnili by mnoho stránok.

      Okrem pracovnej časti si dievčatá a chlapci doplnili vedomosti tým, že sme využili dostupnosť aktivít v rámci regiónu. Tentoraz sme navštívili Českú republiku. Prehliadkou  múzea  v prírode - Skanzenu v Strážnici sa žiaci oboznámili so životom a prácou našich predkov. Ako obrábali polia, aké plodiny pestovali  a tiež aké remeslá boli v tej dobe potrebné. Obdivovali sme malé, na tú dobu útulné domčeky, v ktorých žila viacpočetná rodina. Bol to pre  nás zážitok, na ktorý  tak ľahko nezabudneme. Žiaci mali možnosť porovnať terajší život s tým minulým a určite sme sa zhodli  v tom, že to bol ťažký život. S históriou sme pokračovali aj návštevou zámku. Priestory zámku boli vhodne využité aj ako galéria obrazov pre súčasnú tvorbu maliarov. Upútala nás tiež výnimočná výstava hudobných nástrojov. Priamo sme si mohli vypočuť niektoré z vystavovaných exponátov. Tento deň bol výnimočný a žiaci si odniesli množstvo informácií. Niektorých žiakov prehliadka nadchla tak, že majú záujem prísť aj s rodinou do Strážnice.

      Dievčatá a chlapci  po celý čas pobytu v Zlatníckej doline využívali všetky dostupné priestory na športovanie a relax. Tarzánia / lanová dráha/ patrila už k neodmysliteľnej adrenalínovej činnosti, pri ktorej si  dievčatá a chlapci preverili svoju odvahu.  Za podpory priateľov, lektorov a vychovávateliek zvládali prekonať prekážky aj tí menej zdatní žiaci. Bolo obdivuhodné, ako sa dokázali zmobilizovať a prejsť náročnú trasu. Naplno sa tu prejavil postoj účastníkov výjazdu k sebe samým a preveril charakterové vlastnosti všetkých nás. Aj preto je výstižný názov nášho projektu „ Víťazstvo pre všetkých“ nie sú to len slová, ale skutočnosť. K tým ďalším populárnym aktivitám patril aj spev /karaoke/. Nikomu nevadil občasný falošný tón, cenila sa snaha a odvaha spievať.

      Týždeň ubehol veľmi rýchlo a my sme chceli ešte veľa toho stihnúť. Dievčatá a chlapci si priebežne pripravovali kultúrny program, aby  mohli predviesť svoj skrytý talent. Povzbudením a podporou pre nás všetkých bola prítomnosť našej pani riaditeľky Strednej zdravotníckej školy Skalica PhDr. Emílie Potúčkovej, ktorá sa prihovorila milými slovami k účastníkom výjazdu. Podporuje našu  prácu s mládežou v rôznych aktivitách, a jednou z nich je aj prevencia sociálno-patologických javov v spoločnosti. S príchodom dohodnutej hodiny  sa začal  kultúrny program. Nechýbal humor, vtipné scénky, tance a neodmysliteľné vystúpenie vedúcich. Prejav žiakov -  amatérskych hercov bol perfektný, všetci sme sa dobre bavili a povzbudzovali vzájomne herecké výkony. Po tanci, scénkach sme si všetci pochutili na  grilovaných špecialitách. Dobrá nálada vygradovala na diskotéke. Zatancovali si všetci účastníci. Aj vedúci sa nedali zahanbiť a pridali sa.  

       Bol tu posledný deň, a my vidíme smútok v očiach našich žiakov. Počujeme otázky, prečo musíme teraz ísť domov, keď sme sa zblížili a je nám dobre? Hovorí sa, že v tom najlepšom treba skončiť, aby prišlo ešte lepšie. Odmenou nám všetkým je pocit nepremárnených dní, ale naopak. Dievčatám a chlapcom okrem informácií ako komunikovať, predchádzať konfliktom, alebo riešiť konflikty, pribudla jedna veľmi dôležitá vec, a to ako sa nenudiť a vyplniť si efektívne  svoj  voľný čas. Nesedieť len pri počítačoch, televízii, ale uvedomiť si, že život je krátky na to, aby sme ním plytvali. V obálkach pre účastníkov pod názvom „Odkazy“ sa skrývali  lístočky od kamarátov s  ich vyjadreniami a postrehmi.  Po prečítaní, aj tie ukážu, akí sme a v čom máme rezervy. Odovzdali sme ich pri poslednej aktivite, ktorou sme zhrnuli naše poslanie a ciele tohto výjazdu / spätná väzba /. Vyjadri sa, ako sa ti páčil výjazd a čo pre teba znamenal? Bol to pre každého výnimočný týždeň plný rôznych informácií a aktivít. Všetci majú potrebu pokračovať a viac na sebe pracovať, byť lepší. Za všetkých niektoré citáty: Cítim potrebu viac a častejšie sa stretávať s ľuďmi. Keby boli takéto akcie častejšie. Teraz som pochopila, čo mi v mojom živote chýbalo a to rozhovory, športovanie, prechádzky,  priatelia, ale takí, ktorí to myslia so mnou dobre a záleží im na mne.

    Je pieseň „ Niečo sa končí a niečo sa začína...“ aj náš výjazd sa blížil ku koncu, ale  spomienky, zážitky a túžba vrátiť sa ostávajú v každom z nás. Ešte poďakovanie majiteľom chaty Amor, pani kuchárkam, posledné pohľady do izieb, posledný obed a čaká nás autobus smer Skalica.

   Za všetkých účastníkov sociálno-psychologického výjazdu chcem poďakovať hlavne tým, ktorí nám umožnili realizovať výjazd, a tak podporili prácu ľudí, ktorým nie je ľahostajná výchova našej mládeže a jej smerovanie. V neposlednom rade chcem aj touto cestou poďakovať mojim kolegyniam,  pani vedúcej vychovávateľke PhDr. Ivete Repáňovej, vychovávateľke Elene Markovej, ktorá je súčasne na škole / SZŠ Skalica / koordinátorkou pre prevenciu sociálno-patologických javov, za podporu a pomoc pri príprave a realizácii výjazdu. Tešíme sa už teraz na ďalšie pokračovanie v našej dlhoročnej práci s mladými ľuďmi, v tejto tak potrebnej oblasti, akou je prevencia.

    

    

" Víťazstvo pre všetkých " - sociálno-psychologický výcvik 24.5. - 28.5.2010.

    
Je ráno 24.5.2010 a školský internát pri Strednej zdravotníckej škole Skalica sa prebúdza do nového dňa. Nebolo by na tom nič zvláštne, ale dnes je deň, ktorým začína pracovný  výjazd do Zlatníckej doliny. Tento výcvik sa pripravoval priebežne po celý rok. Predchádzala mu práca v krúžku Cieľ, ktorý je zameraný na predchádzanie negatívnym  javom v spoločnosti. V  našom internáte tento krúžok pracuje už niekoľko rokov pod vedením odborníka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Skalica. Keďže žiakov práca v krúžku baví a aktívne sa do nej zapájajú, chceli sme  ich prácu a jej prínos pre žiakov podporiť a sprístupniť aj pre ostatných. Už máme skúsenosti s výjazdmi tohto zamerania, preto sme pripravili  projekt  pod názvom "Víťazstvo pre všetkých".
     Projekt sme naplánovali na dni, kedy v škole prebiehali ústne maturitné skúšky. Zatiaľ čo maturanti  pristupovali k ťahaniu otázok, 40 žiakov, 3 lektori z ÚPSVaR Senica a 3 vychovávateľky z ŠI nastupovali do autobusu a mierili do Zlatníckej doliny, do rekreačného zariadenia Amor, ktorý sa na týždeň stal naším prechodným domovom.  Žiaci pracovali v skupinách pod vedením lektorov. Interakčnými hrami, súťažami, kvízmi  a spoločenskými aktivitami nadväzovali medzi sebou neviazané kamarátske kontakty a spoločne riešili zadané úlohy. Vzájomne sa podporovali a pomáhali si pri rôznych aktivitách. S pracovným výjazdom boli spojené aj kultúrno-spoločenské a športové činnosti. Súťažilo sa v kvízoch z oblasti kultúry, športu, zdravovedy. Žiaci si vyskúšali, ako sú na tom v tanci , obratnosti  a v postrehu. Skupiny pracovali na plné obrátky, pretože každá chcela vyhrať. Bojovnosť a ctižiadostivosť sršala z každého súťažiaceho. Žiaci sa nedali zahanbiť ani pri príprave  kultúrneho programu. Boli to ukážky z rôznych filmov a seriálov, ako napríklad „ Slnko, seno a pár faciek“. Okrem toho, že sme sa dobre zabavili, zistili sme,  aký talent sa v niektorých žiakoch skrýva. Každá činnosť a práca v skupinách bola vždy vyhodnotená a ocenená drobným darčekom.
K dobrej pohode, nálade a k priateľskej atmosfére určite prispelo prostredie hôr. Ich ticho rušil len smiech z ihriska, na ktorom si svoju zdatnosť vyskúšali všetci účastníci. Keď všetci, tak všetci. Aj lektori a vychovávateľky si zahrali volejbal proti žiakom a všetkých účastníkov prekvapili aj  kultúrno - spoločenskou aktivitou. To sa najviac páčilo žiakom, tá neviazaná atmosféra, kde každý mal právo povedať svoj názor a veľa sa dozvedel o človeku, ktorého poznal len z videnia. Citát jednej žiačky: " Páčilo sa mi, že aj vedúci sa dokázali odviazať a urobiť si vtip zo seba. Nežiadali aktivity len od nás, ale taktiež sa zapájali rovným dielom". Ani upršané počasie z nás nedokázalo zmyť dobrú náladu a radosť z toho, že môžeme byť spolu. Vôbec nikomu nechýbala televízia ani počítač, či internet. Žiaci si vyplnili sami svoje osobné voľno športom, spevom v karaoke, alebo len tak rozprávaním a písaním odkazov do pripravených obálok účastníkom projektu.           
     Na  doplnenie vedomostí  sme využili dostupnosť aktivít v rámci regiónu a to návštevou výroby  skalického trdelníka a stálej expozície Záhorského múzea v Skalici. Pri plavbe po Baťovom kanáli sme sa dozvedeli, ako vznikol a na čo bol v minulosti využívaný. Sprievodca kanálom nám priblížil faunu a flóru  v okolí Skalice. Výlet bol pre všetkých zdrojom nových informácií a príjemným spestrením voľného času. Povzbudiť nás v našej práci prišla aj pani riaditeľka školy a pán riaditeľ z ÚPSVaR Senica. Páčil sa im prístup a samotná snaha všetkých účastníkov výjazdu o čo najlepšie využitie času a tiež riešenie zadaných úloh. 
     Priliehavejší názov pre náš projekt sme si ani nemohli vybrať, hlavne vtedy, keď si účastníci výcviku vyskúšali, ako sú na tom s dokazovaním svojej odvahy na Tarzánii. Je to dráha, ktorej pohyblivé prekážky sú umiestnené na lanách a tie sú pospájané na stromoch vo výške asi 4 metre nad zemou. Veľký obdiv patrí tým, ktorí sa tejto atrakcie zúčastnili, aj dievčatám, ktoré majú problém s výškami. Podporou od kamarátov vedúcich sa im podarilo prekážky zdolať a boli na seba hrdé, že to zvládli. Zlatým klincom programu bola aj účasť vedúcich. Žiaci podporovali zasa ich v prekonávaní prekážok. Tento deň  bol pre všetkých výnimočný, ale spokojní  a hrdí sme boli všetci. Citát jednej žiačky: " Som nesmierne hrdá na seba, že som to dokázala. Prekonala som samú seba ". Boli sme všetci dojatí jej slovami a hrdí, že to zvládla. Určite všetkým dobre padlo uvoľnenie v podobe grilovačky. Na náš stôl sa dostali také dobroty, ako grilované koleno, ražniči, pstruh, pečené mäso a iné dobroty.
     Týždeň tak ubehol, ani nevieme ako a bol tu deň odchodu. Hodnotíme náš výjazd, zamýšľame sa nad tým, čo všetko sme počas týždňa prežili. Žiakom vidieť na tvárach smútok a túžbu ostať, no nedá sa inak, ako v tom najlepšom skončiť.  Záverečné poďakovanie a vyjadrenie vnútorných pocitov bola posledná z mnohých aktivít a to "Daruj slniečko" - vzájomné vyjadrovanie vnútorných pocitov voči zúčastneným. Neubránili sme sa slzám  a dojatiu. Výber niektorých: " Viem kam patrím, viem, čo pre mňa znamená kamarát. Nechodíme okolo seba, ako keby sme sa nepoznali. Zistila som o tých spolužiakoch,  čo mi neboli sympatickí, že sú úplne iní. Ďakujem, že som tu mohla byť. Neľutujem  svoj čas, ktorý som tu strávil. Poďakovanie lektorom a vychovávateľkám  za ich prístup k nám. Keď to bude možné, išli by sme aj na budúci rok, a zasa sem do Zlatníckej doliny ". A ešte ďalšie vyjadrenia a poďakovania  zo strany žiakov, ktoré by zaplnili celú stranu.  Je to pravda, ak je dobrý kolektív je to krok k vydarenej akcii a my sme to šťastie mali v dobrom výbere lektorov, žiakov, vychovávateľov a tiež vo výbere lokality, akou je Zlatnícka dolina.
     Touto cestou by sme sa chceli poďakovať za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto projektu a stráviť niekoľko dní v príjemnom prostredí s dobrým kolektívom. Poďakovanie patrí Rade vlády pre prevenciu kriminality za finančný príspevok, Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Senici, lektorom a pracovníkom ÚPSVaR pracovisko Skalica, Rodičovskému združeniu pri SZŠ v Skalici za finančný príspevok, pani riaditeľke SZŠ Skalica a v neposlednom rade žiakom a vychovávateľkám školského internátu pri SZŠ Skalica. Ak by sa nám podarilo aj v budúcnosti získať pre našu prácu v tejto tak dôležitej oblasti peniaze, určite využijeme túto podporu na realizáciu ďalšieho projektu so zameraním na prevenciu proti negatívnym javom v spoločnosti, ktorá sa na našej škole už niekoľko rokov osvedčila.

      

   Hrdinské výkony našich žiačok na Tarzánii

      

Kultúrny program žiakov, vychovávateliek a odborných pracovníkov ÚPSVaR pracovisko Skalica 

     V spolupráci Strednej zdravotníckej školy v Skalici a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, úseku služieb zamestnanosti, sociálnych vecí a rodiny, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  bol  v  dňoch 28.5. – 31.5.2007 realizovaný štvrtý ročníka vzdelávacieho projektu pre žiakov v Dunajskej Strede pod názvom „ Drogy, ako sociálny problém jednotlivca a rodiny ”. Tak ako v predchádzajúcich rokoch  jednalo sa o vyvrcholenie celoročnej aktívnej práce so žiakmi ubytovanými na internáte našej školy, ktorá sa týmto projektom rozšírila i na dochádzajúcich žiakov a žiakov Gymnázia v Skalici. Štvrtý ročník, ako nadstavba a pokračovanie v cielenej práci bol po odbornej stránke pripravený a vedený PhDr. Alexandrom Pokovičom z ÚPSVaR v Senici a pedagogickými zamestnancami Domova mládeže Strednej zdravotníckej školy v Skalici a to vedúcou vychovávateľkou PhDr. Ivetou Repáňovou a vychovávateľkami - Elenou Markovou a Magdalénou Deglovičovou.   

   

     V spolupráci  s Úradom  práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici, odboru sociálnych vecí a rodiny, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  sa  v  dňoch 22.5. – 25.5.2006  uskutočnil  tretí ročník projektu pre žiakov Strednej zdravotníckej školy realizovaný formou výjazdového sociálno – psychologického výcviku pod  názvom  „ Násilie je zlo, ktoré treba riešiť a nie tolerovať, alebo ignorovať “, tentoraz vo Veľkom Mederi. Tak ako i v predchádzajúcich rokoch  sa jednalo o vyvrcholenie celoročnej aktívnej práce PEER skupiny  a žiakov ubytovaných  v domove mládeže pri SZŠ Skalica.
Základné ciele projektu boli zamerané na  prehlbovanie vedomostí v oblasti:

* sebapoznávania
* komunikácie
* empatie
* zorientovania sa v oblasti násilia v rodine ako najskrytejšej formy násilia
* zorientovanie sa v možnostiach riešenia násilia prostredníctvom štátnych inštitúcií na základe platných právnych noriem
* zorientovanie sa v možnosti pomoci pri riešení násilia prostredníctvom mimovládnych organizácií pôsobiacich na Slovensku.

Najzákladnejším cieľom projektu bolo intenzívne vzdelávanie zúčastnených študentov v oblasti domáceho násilia. Stanovené ciele sa nám podarilo  naplniť i vďaka aktívnej účasti  všetkých zúčastnených, ktorí mali možnosť sociálne sa realizovať, vzájomne porovnávať svoje názory a skúsenosti. Tým  zlepšovali svoju  orientáciu  v spoločenskom prostredí a v medziľudských vzťahoch, pozitívne ovplyvňovali svoj vzťah k autoritám,  prípadne prehodnotili svoju hodnotovú orientáciu a tým v konečnom dôsledku podporili svoj osobnostný vývin. Vzhľadom k  potrebe uvoľňovacích a relaxačných techník počas realizácie projektu boli do odpoludňajšieho zamestnania zaradené i športové a kultúrne aktivity.     

     Zatiaľ čo v roku 2004 na výjazdovom pracovnom stretnutí sa riešila problematika medzi žiakmi, v tomto projekte boli  oslovení  i rodičia  žiakov  a pedagogický zbor. Vznikol projekt nazvaný „ Vždy existuje iná alternatíva ako droga II. “, ktorý bol ukončený výjazdom do Dunajskej Stredy v dňoch 24.5. – 27.5. 2005. Základnou úlohou celého projektu bola prezentácia zdravého životného štýlu, predchádzanie drogovým závislostiam, ozrejmenie si vnímania problematiky závislostí a v neposlednej rade vytvorenie vhodnej možnosti na oslovovanie spolužiakov, u ktorých by mohlo byť  podozrenie na drogovú závislosť a ich motivácia do liečby, využitie týchto skúseností z oslovovania i v mieste trvalého bydliska  zo strany účastníkov.


    
    V dňoch 24.5. – 27.5.2004  sme zorganizovali  výjazdové pracovné stretnutie do Komárna pod názvom „ Vždy existuje iná alternatíva ako droga  I. “ spojené s kultúrno-športovými zážitkami. Výjazdu sa zúčastnilo 45 žiakov, 3 vychovávateľky a 3 lektori – pracovníci Okresného úradu.
Projekt priamo nadväzoval na predchádzajúce aktivity tým, že odborné prednášky z protidrogovej oblasti boli podrobne konzultované a niektoré sociálne návyky boli uvádzané do života za pomoci skupinovej práce  a interakčných hier. PEER skupina pracovala na stretnutí podľa  vopred vypracovaného pracovného manuálu. Cieľom stretnutí bolo naučiť žiakov pracovať v skupine, zorientovať sa v oblasti drogovej problematiky a v oblasti kriminality. V čase osobného voľna žiaci relaxovali v bazéne, hrali športové hry, uskutočnili prehliadku mesta, mali diskotéku.

Projekt nielenže splnil vytýčené ciele, ale mal význam i v súvislosti so získaním potrebných informácií dôležitých pre riešenie špecifických problémov žiakov, preto bol  pripravený ďalší projekt, ktorý  priamo nadväzoval na predchádzajúci.

 Záverom môžeme konštatovať, že všetky doterajšie projekty z oblasti prevencie protispoločenských javov splnili vytýčené ciele. Boli významné z hľadiska prevencie kriminality detí a mládeže, rozpoznania násilia, ako i získania veľmi potrebných údajov pre riešenie ich problémov.