ŽIACKA SAMOSPRÁVA


    
Významným prvkom sociálneho prostredia v ŠI je žiacka samospráva, ktorá je iniciatívnym a poradným orgánom vedenia školského internátu. Byť do nej volený je jedným z práv ubytovaných žiakov. Žiaci nášho školského internátu každoročne medzi sebou navzájom volia členov žiackeho samosprávneho orgánu, ktorý im umožňuje spoluúčasť na rozhodovaniach o všetkých otázkach týkajúcich sa ich záujmov, práv a povinností v školskom internáte. Účasťou v ňom majú žiaci možnosť kultivovať svoje komunikačné schopnosti a spôsobilosti, diskutovať, vyjadrovať svoj názor, rešpektovať názory druhých, aktívne počúvať, vystupovať pred ostatnými, rozhodovať i preberať zodpovednosť za zverené úlohy.  Na podnet žiackej samosprávy sa uskutočňujú rôzne súťaže, kultúrne akcie, návštevy športových či spoločenských akcií.

ZLOŽENIE ŽIACKEJ SAMOSPRÁVY
školský rok   

Predseda:               

 

Športový referent:  

 

Nástenkárka:          

 

Kronikárka: