NA STIAHNUTIE

         Podľa § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov o prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľ školského zariadenia.
Žiadosť o prijatie do školského internátu podáva zákonný zástupca žiaka, alebo žiak, ktorý dovŕšil 18 rokov veku do 30.6. predchádzajúci školský rok. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť o prijatie do školského internátu

Pri nástupe do školského internátu je potrebné predložiť nasledovné doklady:

1. Rozhodnutie o prijatí do školského internátu

2. Potvrdenie o zaplatení poplatku za ubytovanie
-  september, október

3. Prehlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti prostredia,

ktoré vyžadujeme ako opatrenie preventívneho charakteru na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Zákonný zástupca svojim podpisom potvrdí, že  žiak nemá nariadené karanténne ochorenie, nemá prenosné ochorenie  ani akútne ochorenie, ktoré nesmie byť staršie ako tri dni.

4. Prehlásenie zákonných zástupcov o oboznámení sa s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo školského zákona...

5. Fotografia - 1ks / u nových žiakov /

6. Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti žiaka.  

Podľa § 11 ods. 6 písm. a) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov má školské zariadenie právo získavať a spracúvať osobné údaje o žiakoch, týkajúce sa:

- fyzického a duševného zdravia,

- mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a špeciálnopedagogickej diagnostiky.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom internáte, je podľa § 144 ods. 9 zákona č.  245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákonný zástupca povinný oznámiť školskému internátu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine, účasť žiaka na súťažiach....

Pokiaľ zákonný zástupca vie vopred príčinu žiakovej neprítomnosti, zabezpečí doručenie písomného ospravedlnenia školskému internátu.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný oznámiť školskému zariadeniu dôvod neprítomnosti - telefonicky, e-mailom...  Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám.

Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka v školskom internáte  

Ak chce zákonný zástupca žiaka prerušiť alebo ukončiť pobyt žiaka v školskom internáte zašle do 20. dňa v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu ukončenia pobytu písomnú žiadosť školskému internátu.

Žiadosť o prerušenie/ukončenie pobytu v školskom internáte SZŠ Skalica