ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE SZŠ SKALICA

 

     Pre stredoškolský vek je typická široká škála záujmov, ktoré sú už relatívne hlboké a stále. V školskom internáte je dostatok priestoru pre realizáciu záujmov žiakov, ktoré im prinášajú uspokojenie, posilňujú  sebavedomie a rozvíjajú ich osobnosť. Záujmy môžu byť uspokojované individuálnou činnosťou   v  čase  osobného   voľna alebo skupinovo v organizovanom záujmovom útvare či neformálnou činnosťou. Žiaci majú samozrejme možnosť zúčastňovať sa i záujmových činností organizovaných inými subjektmi.

      V ŠI organizujeme krúžky a rôzne aktivity najmä na základe požiadaviek žiakov, preto sa ich obsah a zameranie každoročne mení. V rámci skupinových záujmových útvarov ponúkame žiakom možnosť realizovať sa v rovesníckej skupine a v krúžkoch s rôznym obsahovým zameraním.
 

  V školskom roku 2021/2022 sa venujeme práci v dvoch záujmových útvaroch. Krúžok Tvorivých dielní vedie vychovávateľka PhDr. Iveta Repáňová. V ňom sa žiaci učia pracovať s tradičnými i netradičnými materiálmi, prejavujú a rozvíjajú svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu. 

    

                                    Práca v tvorivých dielňach

     


   
Na krúžok Športových hier,  ktorý vedie vychovávateľka Bc. Elena Marková, využívame telocvičňu školy, relaxačnú miestnosť, v prípade pekného počasia i prírodu. Žiaci sa v rámci tohoto krúžku venujú prevažne kolektívnym športom - volejbal, floorbal, futbal, vybíjaná....

    Športové hry sú zamerané na upevňovanie zdravia, pestovanie a udržiavanie telesnej kondície, relaxáciu duševných i telesných síl, na aktívny oddych, formovanie hygienických návykov, pravidelné cvičenie a pohyb. Vedieme ním žiakov k ochote a schopnosti vyvíjať maximálne   úsilie   ako   dosiahnuť  vytýčený   cieľ,  k  spolupráci  pri kolektívnych aktivitách, čestnému meraniu síl, súťaživosti, pestujeme u žiakov aj isté morálne kvality.
      
      Rozmanitosť a bohatosť ponuky záujmových útvarov v školskom internáte závisí nielen od odbornosti, kvalifikovanosti a personálneho vybavenia ŠI, ale aj od materiálnych podmienok a existencie vhodného prostredia, v ktorom sa tieto aktivity uskutočňujú. A čo je najdôležitejšie - od prejaveného záujmu žiakov, ktorý je čím ďalej tým zriedkavejší.