ZÁUJMOVÉ ÚTVARY V ŠKOLSKOM INTERNÁTE SZŠ SKALICA

 

     

     
V ŠI vedieme dva záujmové útvary. Krúžok Tvorivých dielní vedie vychovávateľka PhDr. Iveta Repáňová. V ňom sa žiaci učia pracovať s tradičnými i netradičnými materiálmi, prejavujú a rozvíjajú svoje zručnosti, schopnosti a kreativitu. 

    

                                    Práca v tvorivých dielňach

     


   
Na krúžok Športových hier,  ktorý vedie vychovávateľka Bc. Elena Marková, využívame telocvičňu školy, relaxačnú miestnosť, v prípade pekného počasia i prírodu. Žiaci sa v rámci tohoto krúžku venujú prevažne kolektívnym športom - volejbal, floorbal, futbal, vybíjaná....

    Športové hry sú zamerané na upevňovanie zdravia, pestovanie a udržiavanie telesnej kondície, relaxáciu duševných i telesných síl, na aktívny oddych, formovanie hygienických návykov, pravidelné cvičenie a pohyb. Vedieme ním žiakov k ochote a schopnosti vyvíjať maximálne   úsilie   ako   dosiahnuť  vytýčený   cieľ,  k  spolupráci  pri kolektívnych aktivitách, čestnému meraniu síl, súťaživosti, pestujeme u žiakov aj isté morálne kvality.