Školský internát ako súčasť Strednej zdravotníckej školy Skalica 

Od 1.9.2022 je stránka presmerovaná na

https://szsskalica.edupage.org/a/skolsky-internat  

 

 Prijímanie žiakov, nástup do ŠI 

O prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľka školy.

Žiadosť o prijatie do ŠI na príslušný školský rok podáva zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak najneskôr do 30.6. Žiaci, ktorí chcú byť v ŠI ubytovaní len určitú časť v roku, napr. v zimných mesiacoch, alebo len v niektoré dni v týždni, si prihlášku podajú taktiež najneskôr do 30.6.

Žiadosti o prijatie do ŠI zasielajte na e-mailovú adresu: repanova.iveta@zupa-tt.sk  

Charakteristika

Školský internát je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie zriadené Trnavským samosprávnym krajom, je súčasťou Strednej zdravotníckej  školy Skalica.  Nachádza sa v priestoroch budovy SZŠ Skalica na II. poschodí.

Podľa § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ zabezpečuje školský internát deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania. Je zameraná na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja k sebavzdelávaniu a sebavýchove, na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

V školskom internáte Strednej zdravotníckej školy Skalica sa žiaci v čase mimo vyučovania venujú záujmovej činnosti, majú prístup k internetu. Môžu si zapožičať knihy, športové potreby a spoločenské hry. V internáte využívajú kuchynku, učebňu, tvorivé dielne, spoločenskú a relaxačnú miestnosť.
Žiaci sú ubytovaní v trojlôžkových a dvojlôžkových izbách, v ktorých majú všetko na uspokojenie štandardných potrieb.

Internát je otvorený od nedele 18.00 hod. do piatku 14.00 hod. Počas pracovných dní v čase 8.00 - 12.00 hod., cez víkendy, sviatky a školské prázdniny je zatvorený.                   

 Úhrada ubytovania


Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje riaditeľka školy jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK rozhodnutím na základe VZN TTSK č. 17/2008 a jeho dodatkov.

 

Platba sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet Štátnej pokladnice  

       IBAN SK46 8180 0000 0070 0049 6431  

Riaditeľka školského internátu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak dovŕšil 18. rok svojho veku ku dňu prihlásenia sa na ubytovanie v školskom intenáte. K žiadosti musí byť priložený originálny doklad o tom, že zákonný zástupca žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.