Stredná zdravotnícka škola Skalica

školský internát 

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii  sa v školskom roku 2020/2021 uskutoční nástup do školského internátu  1.9.2020 t.j. v utorok nasledovným spôsobom:

Žiaci I. roč. a noví žiaci nastupujú v čase 15.00 - 17.00 hod. Obvyklé rodičovské združenie sa neuskutoční. 

Žiaci II., III. a IV. roč. nastupujú po 18.00 hod.

Zákonný zástupca a plnoletý žiak odovzdávajú pri príchode do ŠI vyplnené a podpísané tlačivo Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka, ktoré si môžu stiahnuť na stránke školy alebo Ministerstva školstva SR.

Do budovy školy  môžu vstúpiť len žiaci, nie zákonní zástupcovia, či iné osoby s vyplneným a podpísaným tlačivom.

Žiaci si prinesú so sebou dostatočný počet rúšok /minimálne jednu na deň do ŠI a jednu na deň do školy/ a papierových hygienických vreckoviek.

 

Charakteristika

     Školský internát je výchovno-vzdelávacie školské zariadenie zriadené Trnavským samosprávnym krajom, je súčasťou Strednej zdravotníckej  školy Skalica.  Nachádza sa v priestoroch budovy SZŠ Skalica na II. poschodí.

      Podľa § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov „ zabezpečuje školský internát deťom materských škôl a žiakom základných škôl a stredných škôl výchovno-vzdelávaciu činnosť, ubytovanie a stravovanie.

  Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú vychovávatelia podľa výchovného programu školského internátu v čase mimo vyučovania. Je zameraná na pomoc žiakom pri ich príprave na vyučovanie, formovanie aktívneho postoja k sebavzdelávaniu a sebavýchove, na uspokojovanie individuálnych potrieb a záujmov, rozvíjanie nadania, špecifických schopností a tvorivosti, na aktívne využívanie voľného času, oddych a relaxáciu.

    V školskom internáte Strednej zdravotníckej školy Skalica sa žiaci v čase mimo vyučovania venujú záujmovej činnosti, majú prístup k internetu. Môžu si zapožičať knihy, športové potreby a spoločenské hry. V internáte využívajú kuchynku, učebňu, tvorivé dielne, spoločenskú a relaxačnú miestnosť.

     Žiaci sú ubytovaní v trojlôžkových a dvojlôžkových izbách, v ktorých majú všetko na uspokojenie štandardných potrieb.

     Internát je otvorený od nedele 18.00 hod. do piatku 14.00 hod. Počas pracovných dní v čase 8.00 - 12.00 hod., cez víkendy, sviatky a školské prázdniny je zatvorený.                 

 Úhrada ubytovania

 
          Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte určuje riaditeľka školy jednotne pre všetkých ubytovaných žiakov zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK rozhodnutím na základe VZN TTSK č. 17/2008 a jeho dodatkov.

   Výška mesačného príspevku od 1.10.2018 je stanovená vo výške 25,00 €

     Platba sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza na účet Štátnej pokladnice 

          IBAN SK46 8180 0000 0070 0049 6431  

      Riaditeľka školského internátu môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak o to písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak dovŕšil 18. rok svojho veku ku dňu prihlásenia sa na ubytovanie v školskom intenáte. K žiadosti musí byť priložený originálny doklad o tom, že zákonný zástupca žiaka je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

    Bez uhradeného poplatku za ubytovanie a lekárskej správy nebude žiak v školskom internáte ubytovaný.

   Prijímanie žiakov, nástup do ŠI 

   O prijatí žiaka do školského internátu rozhoduje riaditeľka školy.

     Žiadosť o prijatie do ŠI na príslušný školský rok podáva zákonný zástupca žiaka, alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rokov veku najneskôr do 30.6. predchádzajúceho školského roka.  Žiaci, ktorí chcú byť v ŠI ubytovaní len určitú časť v roku, napr. v zimných mesiacoch, alebo len v niektoré dni v týždni, si prihlášku podajú taktiež najneskôr do 30.6.

    Na školský rok 2020/2021 zasielajte Žiadosti o prijatie na e-mailovú adresu repanova.iveta@zupa-tt.sk alebo riaditel@szsskalica.sk

Žiadosť si stiahnete v kolónke Tlačivá.

    Nástup do školského internátu je vždy deň pred začiatkom školského roku. Novoprijatí žiaci nastupujú po 15.00 hod. O 16.00 hod. sa koná rodičovské združenie pre zákonných zástupcov nových žiakov. Ostatní žiaci nastupujú po 18.00 hod.

       Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.