2008/2009

Apríl 2009

Začiatkom apríla pred veľkonočnými sviatkami besedovali žiaci s Mgr. Ivanou Závodskou, pracovníčkou referátu poradensko - psychologických služieb Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica na tému „ Ako zvládať depresie “ . 
Žiaci sa dozvedeli čo je depresia, čo je jej príčinou, ako sa prejavuje i ako sa lieči, mýty a fakty o antidepresívach. Mali možnosť vyplniť si tabuľku stresu životných situácií, dotazník na zistenie depresie i formulár pre záznam úzkosti, napätia a depresie. Zároveň im boli poskytnuté informácie o postupe pri pociťovaní príznakov depresie u seba i osôb v ich okolí. Na záver žiaci dostali odpovede na otázky, ktoré ich osobne zaujímali a s pani Mgr. Závodskou sme sa rozlúčili.

 


Marec 2009

V posledný marcový deň sme medzi nami privítali Doc. PhDr. Igora Spišiaka,CSc., súkromného lektora antistresových programov. Žiačkam bývajúcim na internáte pútavým spôsobom prezentoval problematiku z oblasti duševného zdravia, stresujúcich životných situácií, psychosomatických zdravotných potiaží, relaxačných techník a možností zvládania psychickej záťaže.
Zároveň si žiačky vyskúšali nácvik relaxácie pri hudbe a vypočuli si ukážky relaxačnej hudby.

 


Dňa 26.3.2009 nás navštívila Mgr. Helena Polakovičová, riaditeľka pobočky štátneho archívu v Skalici. Našim žiakom odovzdala informácie o vzniku a histórii mesta Skalica, zaujímavosti o budove Strednej odbornej školy zdravotníckej a priniesla i dobové fotografie budovy školy. Pôvodné stavby na súčasnom pozemku boli v roku 1928 zrúcané a v roku 1929 sa začalo s novostavbou" ústrednej budovy pre štátne úrady - okresný súd, expozitúru finančného riaditeľstva, berný úrad, poštu, četníctvo,zememernický úrad a školský inšpektorát ".

 

Začiatkom marca sme opäť zahájili kurz spoločenského tanca, na ktorom sa počas desiatich lekcií naučia žiaci pod vedením skúseného lektora základy štandardných spoločenských i latinskoamerických tancov .  


November 2008
Výsledky realizácie projektu MŠ SR „Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2008“

     V rámci projektu „Elektronizácia a revitalizácia domovov mládeže 2008 “, ktorý bol vyhlásený Ministerstvom školstva  SR sme pre školský internát Strednej odbornej školy zdravotníckej Skalica prostredníctvom TTSK získali finančné prostriedky vo výške 100.000,- Sk. Spolu s finančným podielom z vlastných zdrojov výsledná suma finančných prostriedkov použitých na projekt činila 105.649,- Sk.

Projekt realizovala vedúca vychovávateľka školského internátu PhDr. Iveta Repáňová počas mesiacov september a október 2008.

V súvislosti s postupným rapídnym znižovaním cien elektroniky v čase realizácie samotného projektu a vďaka neustálemu prieskumu trhu a sledovaniu cien elektroniky a nábytku sa podarilo nakúpiť väčšinu plánovaných produktov v zodpovedajúcej kvalite  za oveľa nižšiu cenu, ako bola pôvodne plánovaná.  Z poskytnutých prostriedkov boli zaobstarané:

- jedna kompletná počítačová zostava - PC, monitor, klávesnica, myš
- LCD televízor s DVB-T
- DVD/HDD rekordér s DVB-T tunerom
- hybridná SD/HDD kamera s brašnou a SD kartou
- 13 písacích stolov
- 13 stoličiek
- premietacie plátno 150 x 150 cm
- keramická tabuľa Flipchart
- odborné publikácie Ľudské telo s DVD, Praktická prvá pomoc
- inštalačný materiál, zapojenie TV-DIGI, montáž satelitu, inštalácia televízora.

Na základe prieskumu trhu boli vybrané kvalitatívne najprijateľnejšie a cenovo najprístupnejšie komodity. Využili sme akciovú ponuku firmy DIGI TV, ktorá ponúkala zariadenia na satelitný príjem zdarma. Poplatok za príjem signálu je hradený z iných zdrojov. Vzájomnou dohodou s poskytovateľmi tovarov sme šetrili financie i na doprave a využívali sme akciové ponuky.

Základný cieľ projektu bol splnený. Školský internát pri SOŠZ je v súčasnosti  po materiálnej stránke kvalitnejšie a modernejšie vybavený pre výchovno-vzdelávací proces. Disponujeme   modernou IKT - zakúpili sme videokameru na nahrávanie výchovno-vzdelávacích aktivít, na ich prezentáciu a archiváciu, DVD rekordér, na ktorý je možné nahrávať odborné a náučné relácie z TV a prehrávať už uskutočnené aktivity, premietacie plátno, náučné publikácie a školskú tabuľu. Skvalitnila a rozšírila sa ponuka na aktívne využívanie voľného času žiakov, zvýšila sa motivácia žiakov k rozvíjaniu osobných, individuálnych záujmov pestrejšou ponukou aktivít s využitím modernej IKT. Zlepšili sa materiálne podmienky na kvalitnejšiu prípravu žiakov na vyučovanie. Zakúpením IKT si aj pedagogickí zamestnanci školského internátu zlepšujú zručnosti, skúsenosti a schopnosti práce s nimi. Navýšením počtu PC zostáv v školskom internáte o jeden exemplár sa zlepšil prístup žiakov k informáciám, ku kontaktom s rodinami a priateľmi, k materiálom potrebným na prípravu na vyučovanie.

September 2008
Zmeny na izbách žiakov

     Počas letných prázdnin sme pre žiakov pripravili príjemné prekvapenie. Žiačky štvrtého ročníka dostali k dispozícii dvojlôžkové izby, aby mali vytvorené vhodné prostredie pre adekvátnu prípravu na vyučovanie a tohtoročné maturity. Vo všetkých izbách školského internátu sme jednu váľandu nahradili písacím stolom a stoličkami. Síce sme tým znížili kapacitu školského internátu, ale vytvorili sme štandardné podmienky na ubytovanie pre našich žiakov, čo sa ihneď prejavilo na ich väčšej spokojnosti.  V niektorých izbách sme vymenili staré skrine za uzamykateľné, jednodielne pre každého žiaka na izbe.

September 2008
Zmeny vyplývajúce pre internát zo školského zákona

     Dňom 1.9.2008 nadobudol účinnosť zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý priniesol zmeny i pre domovy mládeže. Podľa § 119 ods. 19 „ domov mládeže podľa doterajších predpisov je školským internátom podľa tohto zákona.“

Základným dokumentom školského zariadenia je výchovný program, podľa ktorého sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v školských zariadeniach. Podľa výchovného programu sa postupuje v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach od 1.septembra 2009.

Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v školskom internáte, ktorého zriaďovateľom je samosprávny kraj, určuje zriaďovateľ všeobecne-záväzným nariadením. Do dňa účinnosti školského zákona bola výška úhrady stanovená vyhláškou Ministerstva školstva a vedy SR č. 196/1994 Z.z. o domovoch mládeže v znení vyhlášky č. 426/2007 Z.z.